Memorial 33rd Street Soccer Tournament 2024 – Qualifications [eng/срп] Меморијални 33. турнир у малом фудбалу 2024 – Квалификације

in #hive-194913last month

Prva-DSCF6473_cr-corr.jpg


Summertime and the living is easy… Unless you’re playing street soccer on hot asphalt!


Welcome to the 33rd Memorial Street Soccer Tournament, which is called “Heroes of Koshare, Buda and Civi” in memory of our immortal heroes who fell defending our country from NATO aggressors.

This year as well, the organization of the tournament was raised to a higher level. This can be seen from the very poster announcing the tournament, which was made in several variants:

Летње је доба и живети је лако… Осим ако не играте мали фудбал на врелом асфалту!


Добродошли на 33. Меморијални турнир у малом фудбалу, који носи назив „Хероји Кошара Буда и Циви“ у сећање на наше бесмртне јунаке који падоше бранећи нас од НАТО агресора.

И ове године организација турнира подигнута је на виши ниво. То се може уочити већ и по самом плакату којим је турнир најављен, и који је урађен у неколико варијанти:


123
Turnir 2024_2024-05-08_17-06-26.jpgTurnir_2024-05-08_16-47-46.jpgTurnir 2024_2024-05-08_17-06-26-2.jpg

Design: Djordje Dević / Дизајнирао: Ђорђе Девић


But the biggest changes can be seen on the pitch itself – we got a real tribune with 60 seats! And a stadium equipped like this had to get an official name, fully deserved, after the man who founded the tournament and organized it from the very beginning – our neighbor Dragan Marković got “Mare The Tailor Stadium”, and new sponsors appeared!

Али највеће измене виде се на самом терену – добили смо праву трибину са 60 места за седење! А овако опремљен стадион морао је добити и званични назив, потпуно заслужено, по човеку који је турнир основао и од самог почетка организовао – наш комшија Драган Марковић добио је „Стадион Маре Шнајдер“, а појавили су се и нови спонзори!

DSCF6463_cr-corr.jpg

DSCF6456_cr.JPG

DSCF6475.JPG


We have entered June, the holiday season has begun, and that is the most likely reason that only 13 teams have registered for this tournament. Four groups were drawn by lot – three with three teams and one with four teams. Dragan Marić drew the teams, and the qualifications had to start just when the Sun was particularly hot…

Зашли смо у јун, почела је сезона одмора, и то је највероватнији разлог што се за овај турнир пријавило само 13 екипа. Жребом су извучене четири групе – три са по три екипе и једна са четири екипе. Драган Марић извлачио је екипе, а квалификације морале су да почну таман кад је Сунце нарочито упекло…

DSCF6490.JPG

DSCF6489.JPG

DSCF6469.JPG


The PLG and ASNS teams had the honor of opening the new stadium at the premiere. PLG are dangerous guys from the village of Lipe who came to the tournament with the highest ambitions, and as we will see later, they were not came with an empty words. The ASNS team is actually a team of the Association of Independent Trade Unions, mainly workers of the Chinese ironworks in Smederevo. People with extremely extensive experience – so extensive that it sometimes can be a problem on its own.

Част да отворе нови стадион на премијери, имале су екипе ПЛГ и АСНС. ПЛГ су опасни Липљани који су на турнир дошли са највишим амбицијама, и како ћемо касније видети, то није била само празна прича. Екипа АСНС је заправо екипа Асоцијације Самосталних и Независних Синдиката, углавном радника кинеске железаре у Смедереву. Људи са изузетно великим искуством – толико великим да то већ зна да представља проблем.

DSCF6495_cr.JPG
PLG / ПЛГ

DSCF6501_cr.jpg
ASNS / АСНС

DSCF6505_cr-corr.jpg


And it started fiercely. A very tough game, the first half without goals, but in the second, the better organized and faster PLG team managed to ‘open up’ the opponents with the first goal, and then score another from the counterattacks – at the beginning 2:0 for PLG.

И почело је жестоко. Врло тврда утакмица, прво полувреме без голова, али је у другом боље организована и бржа екипа ПЛГ успела да ‘отвори’ противнике првим голом, а да онда из контри убаци још један – на почетку 2:0 за ПЛГ.

DSCF6508_cr.JPG

DSCF6509_cr-corr.jpg

DSCF6512_cr.jpg


In the heat, it is essential to ensure quick recovery after soccer exertion and refreshment for participants and spectators. That’s why, while other tournaments have dressing rooms, our tournament has – a tap room! And the taproom has a much more beneficial effect on socializing and improving the mood than the dressing room…

На врелини суштински је важно обезбедити брз опоравак после напора и освежење за учеснике и гледаоце. Зато, док други турнири имају свлачионице, наш турнир има – точионицу! А точионица много благотворније утиче на дружење и поправљање расположења него свлачионица…

DSCF6478.JPG

DSCF6520-corr.JPG

DSCF6481-corr.JPG

DSCF6461.JPG


The first three games of the qualifiers were close, and the home team ‘Miloje Đak’ had a tough loss, 2:1 against ‘Auto Power SD’. It doesn’t matter much, there will be an opportunity for correction when the heat subsides a bit…

Прве три утакмице квалификација биле су резултатски тесне, а домаћи тим ‘Милоја Ђака’ изгубио је са 2:1 од ‘Моћних СД аутомобилиста’. Нема везе, биће прилике за поправни кад врућина мало попусти…

DSCF6515_cr.jpg

DSCF6516_cr.jpg


The first big goal parade was seen between the ‘Master League’ and ‘DS’ teams. In a game full of excitement, from the beginning ‘DS’ made a three goal difference and maintained it until the end result – 6:3!

Прва велика голеада виђена је између екипа ‘Мастер лига’ и ‘ДС’. У утакмици пуној узбуђења, од почетка ‘ДС’ је направио три гола разлике и то одржавао до краја – 6:3!

DSCF6528_cr.JPG

DSCF6533.JPG

DSCF6527-corr.JPG

DSCF6523_cr.jpg


If you're wondering why there are so many empty seats in the stands, believe me, it wasn’t easy even to sit in the heat. The audience mostly took refuge in the seats that were in the shade, and a kind of paradox is that the teams also warmed up before the performance – in the shade!

Ако се питате зашто има толико празних места на трибинама, верујте, није било лако ни седети на врелини. Публика се углавном склањала на седишта која су била у сенци, а својеврстан парадокс је да су се и тимови пред наступ загревали – у хладовини!

DSCF6524-corr.JPG

DSCF6532.JPG


And now, let’s break the myth that girls are not interested in soccer at all! Totally wrong! Stasha, for example, came to support her daddy!

А сад, да разбијемо мит како фудбал уопште не занима девојке! Није тачно! Ево на пример, Сташа је дошла да навија за тату!

DSCF6539-corr.JPG


And she wasn’t the only one watching the games with attention…

И није била једина која је с пажњом посматрала утакмице…

DSCF6529-corr.JPG

DSCF6582_cr-rot.JPG


And just look at these beauties who are watching the games with great understanding from behind the goal, as if they are asking: “When will the women’s tournament be organized here?!”

А погледајте само ове лепотице које иза гола са великим разумевањем посматрају утакмице, као да се питају: „Кад ће овде бити организован женски турнир?!“

DSCF6536-corr.JPG

DSCF6534_cr.JPG


And then comes another extraordinarily interesting moment. The team ‘Fitness & Gym 300’, which is a multiple winner of this tournament, and which failed in the semi-finals last year, takes the pitch. This season, they came in their best lineup, determined to bring back all the trophies. Unfortunately for the ‘Master League’, they were the first to get in their way. For the faint of heart, skip the next few photos because it was really cruel display of force…

А онда долази још један изванредно занимљив тренутак. На терен излази екипа ‘Теретана 300’, која је вишеструки освајач овог турнира, и која је прошле године кикснула у полуфиналу. Ове сезоне дошли су у најбољем саставу, одлучни да врате трофеје. На несрећу ‘Мастер лиге’, они су им се први нашли на путу. За оне са слабијим живцима, прескочите следећих неколико фотографија, јер било је то заиста сурово…

DSCF6544_cr.jpg

DSCF6545_cr.jpg

DSCF6546_cr.jpg

DSCF6547_cr.jpg

DSCF6549.JPG


We had another extremely interesting moment here – the first case of unofficial VAR! The ‘Fitness & Gym 300’ team had a clear goal disallowed!

Имали смо овде још један изразито занимљив тренутак – први случај незваничног ВАР-а! Екипи ‘Теретана 300’ поништен је чист гол!

DSCF6551_cr-VAR.jpg

VAR-DSCF6551_cr-VAR.jpg
Crop: Can’t be more clear! / Исечак: Не може јасније бити!


The guys from ‘Fitness & Gym 300’ did not insist on that goal, because the result was impressive even without it – 8:2! Already at this point, the trophies began to smile at them…

Нису момци из ‘Теретане 300’ инсистирали на признању тог гола, јер резултат је и без њега био импресиван – 8:2! Већ на овој тачки, трофеји су почели да им се осмехују…

DSCF6558-corr.JPG

DSCF6563-corr.JPG


Then we watched two more very exciting games. Even with a draw of 2:2, ‘PLG’ went on to the next level, knocking out the team ‘Fellas’, while ‘Joga Bonito’ knocked out ‘ASNS’ from the race for the quarterfinals…

Онда смо гледали још две веома узбудљиве утакмице. ‘ПЛГ’ је и нерешеним резултатом 2:2 прошао даље избацивши екипу ‘Фелас’, а ‘Жога бонито’ избацила је из трке за четвртфинале ‘АСНС’…

DSCF6567_cr.jpg

DSCF6572_cr-corr.jpg

DSCF6576_cr.JPG

DSCF6577_cr.JPG

DSCF6578_cr.JPG

DSCF6583_cr.JPG

DSCF6584_cr-corr.JPG

DSCF6585_cr.JPG


The audience, however, was in a good mood, and waiting for the decisive game of the home team to advance to the quarterfinals:

Публика је, међутим, у добром расположењу чекала одлучујућу утакмицу домаће екипе за пролазак у четвртфинале:

DSCF6571-corr.JPG

DSCF6464.JPG

DSCF6581_cr.JPG

DSCF6588_cr.JPG


The long-awaited match between ‘Miloje Đak’ and the team ‘Gypsies’ was extremely tough. A lot of attention was paid to the defense, and at halftime the score was 0:0. Then the home team agreed on a corrected strategy…

Дуго очекивана утакмица између ‘Милоја Ђака’ и екипе ‘Цигани’, била је изузетно тврда. Много пажње посвећивало се одбрани, и на полувремену резултат је био 0:0. Затим је домаћи тим договорио кориговану стратегију…

DSCF6589-corr.JPG

DSCF6596_cr.jpg

DSCF6597_cr.jpg


…which resulted in only one goal, but enough for the quarterfinals – 1:0! And at the end, a sporting greeting and farewell to the ‘Gypsies’ team…

…која је уродила једним, али за четвртфинале довољним голом – 1:0! И на крају спортски поздрав и испраћај екипе ‘Цигани’…


DSCF6598_cr.jpg

DSCF6592_cr.jpg


And there we have a great introduction to the final day in the following post!И ето нам сјајног увода у финални дан у наредном тексту!


All photos taken with the Fujifilm X-T20 camera with the Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano and Minolta AF 70-210mm, f4 (Beercan) lenses adapted to the Fuji body using Fringer adapter.

Фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20 са објективима Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano и Minolta AF 70-210mm, f4 адаптираним на Фуџи тело уз помоћ Фринџеровог адаптера.* * *

Related Posts [eng/срп] Повезани текстови


* * *

Tournaments 2024 [eng/срп] Турнири 2024.

First Memorial Street Basketball Tournament ‘Ivan Gavrilović – Gavra’ 2024 [eng/срп] Први меморијални баскет турнир ‘Иван Гавриловић – Гавра’ 2024


* * *

Tournaments 2023 [eng/срп] Турнири 2023.

Memorial 32nd Street Soccer Tournament 2023 – Finals [eng/срп] Меморијални 32. турнир у малом фудбалу 2023 – Финале

Memorial 32nd Street Soccer Tournament 2023 – Qualifications [eng/срп] Меморијални 32. турнир у малом фудбалу 2023 – Квалификације


* * *

Tournaments 2022 [eng/срп] Турнири 2022.

Memorial 31st Street Soccer Tournament 2022 – Finals [eng/срп] Меморијални 31. турнир у малом фудбалу 2022 – Финале

Memorial 31st Street Soccer Tournament 2022 [eng/срп] Меморијални 31. турнир у малом фудбалу 2022.

Three-pointer from the Block 2022 (Finals) [eng/срп] Тројка из блока 2022. (Финале)

Three-pointer from the Block 2022 (Qualifications) [eng/срп] Тројка из блока 2022. (Квалификације)


* * *

Tournament 2021 [eng/срп] Турнир 2021.

Memorial 30th Street Soccer Tournament 2021 – Finals [eng/срп] Меморијални 30. турнир у малом фудбалу 2021 – Финале

Memorial Tournament “Heroes from Košare, Buda and Civi” – Fans! [eng/срп] Меморијални турнир „Хероји са Кошара, Буда и Циви“ – навијачи!

Memorial 30th Street Soccer Tournament 2021 [eng/срп] Меморијални 30. турнир у малом фудбалу 2021.

MakeMeSmile – Tennis Season Open! [eng/срп] Измами ми осмех – Отворена тениска сезона!


* * *

Tournament 2020 [eng/срп] Турнир 2020.

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

Traditional Street Soccer Tournament – The Heat [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – врелина

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2020 – Qualifications [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – квалификације

Shadow Hunters Contest Round 123 – Peter Pan at the Street Soccer Tournament!

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2020 – In June! [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – у јуну!

Youth Football (Soccer) Training [eng/срп] Омладински фудбалски тренинг

* * *

Humanitarian Basketball Tournament 2019 [eng/срп] Хуманитарни кошаркашки турнир 2019.

Humanitarian Street Basketball Tournament — For Filip’s Life

Хуманитарни турнир у баскету — За Филипов живот

* * *

Tournament 2019 [eng/срп] Турнир 2019.

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2019 — Video Detail

Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2019 — видео детаљ

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2019 — Fans

Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2019 — навијачи

Day Two — FINALS [eng/срп] Дан други — ФИНАЛЕ

Day Two — Semifinals [eng/срп] Дан други — полуфинала

The Future of Tournament [eng/срп] Будућност турнира

Day One [eng/срп] Дан први

Before the tournament [eng/срп] Пред турнир

HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp


Access Hive through Ecency

Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptosGet Emoji quickly

Sort:  

!BEER


Hey @lighteye, here is a little bit of BEER from @pixresteemer for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.


Hey @lighteye, here is a little bit of BEER from @ironshield for you. Enjoy it!

If you like BEER and want to support us please consider voting @louis.witness on HIVE and on HIVE Engine.

Wow that looks like fun, especially with !BEER