Memorial 33rd Street Soccer Tournament 2024 – Finals [eng/срп] Меморијални 33. турнир у малом фудбалу 2024 – Финале

in #hive-19491329 days ago

DSCF6471.JPG
Cup for the top scorer of the tournament and Memorial Cup from 2021


The Grand Finals! And the story of how the tournament in the Miloje Đak settlement saved the world! 😉


Welcome to the final day of the 33rd Memorial Street Soccer Tournament “Heroes of Koshare, Buda and Civi”, named after the immortal heroes from our settlement, Dragan Komarica and Ivica Serafinović, who gave their lives defending us from NATO aggressors.

According to the published program, the first quarter-final was scheduled to start at exactly 16:00, with the warning that “the schedule will be respected without the possibility of deviation”. However, exactly at four o’clock…

Велико финале! И прича о томе како је турнир у насељу Милоја Ђака спасао свет! 😉


Добродошли на финални дан 33. Меморијалног турнира у малом фудбалу „Хероји Кошара Буда и Циви“, названог по бесмртним јунацима из нашег насеља, Драгану Комарици и Ивици Серафиновићу, који су дали животе бранећи нас од НАТО агресора.

Према објављеном програму, било је предвиђено да прво четвртфинале почне тачно у 16:00, уз упозорење да ће се „сатница поштовати без могућности одступања“. Међутим, тачно у четири…

DSCF6517_cr.jpg


…the pitch was empty. The heat was simply too high, so the start was postponed for some time… which caused sweet anticipation and a certain amount of impatience among the spectators.

…терен је био празан. Врелина је просто била превелика, па је почетак померен за неко време… што је међу гледаоцима изазвало слатко ишчекивање и одређену дозу нестрпљења.

DSCF6616.JPG

DSCF6624.JPG


And people can get very hungry and thirsty waiting under the Sun…

А људи знају да огладне и ожедне чекајући на Сунцу…

DSCF6603_cr-corr.jpg

DSCF6645_cr-corr.JPG


The big Winnеr’s Cup was most patiently waiting for its new owners…

Велики победнички пехар најстрпљивије је чекао нове власнике…

DSCF6467.JPG


…and finally, around 17:30, the first quarter-finalists, ‘PLG’ and ‘Auto Power SD’, took the center of the pitch. The intense game ended narrowly in favor of the PLG team – 2-1!

…и најзад, око 17:30 са центра су кренули први четвртфналисти, ‘ПЛГ’ и ‘Auto Power SD’. Жестока утакмица завршена тесно у корист екипе ПЛГ – 2:1!

DSCF6606.JPG

DSCF6608_cr.jpg

DSCF6609_cr.jpg

DSCF6611.JPG

DSCF6612_cr.jpg

DSCF6613_cr.jpg


The most anticipated match of the day met all expectations except for the final outcome. The home team “Miloје Đak”, after a great fight, lost the quarter-final match against last year's champions, the favored team “Јoga Bonito” with 2-1…

Најдуже ишчекивана утакмица дана испунила је сва очекивања осим оног о коначном исходу. Домаћа екипа ‘Милоја Ђака’ после велике борбе изгубила је четвртфиналну утакмицу од прошлогодишњих шампиона, фаворизоване екипе ‘Жога бонито’ са 2:1…

DSCF6618.JPG

DSCF6615_cr.jpg

DSCF6614_cr.jpg


‘Center’ has found the ‘key’ to the game against the ‘DS’ team, and with a score of 4-1 became the third team to secure semi-finals.

‘Центар’ је нашао ‘кључ’ за игру против екипе ‘ДС’ и резултатом 4:1 био трећи тим који је обезбедио полуфинале.

DSCF6625_cr.jpg

DSCF6622.JPG

DSCF6619.JPG


In the last match of the quarterfinals, ‘Fitness & Gym 300’ simply sweep up ‘Smederevo’ from the pitch with – a record in this tournament – 9-1! Božidar Simić, the legendary Boža, excelled again with four goals.

У последњем мечу четвртфинала, ‘Теретана 300’ просто је почистила ‘Смедерево’ са – на овом турниру рекордних – 9:1! Поново је бриљирао Божидар Симић, легендарни Божа, са четири гола.

DSCF6626_cr.JPG

DSCF6630_cr.JPG

DSCF6627_cr-corr.JPG

DSCF6628_cr-corr.JPG

DSCF6632_cr.JPG

DSCF6629_cr.JPG


The audience was very satisfied with the quality of street soccer and eagerly awaited the semi-final. We didn’t have to wait long for the start. In the first semi-final, the teams ‘PLG’ and ‘Center’ met. Old acquaintances. This time, the guys from the ‘PLG’ team were more successful, winning 3-1.

Публика је била изражено задовољна квалитетом фудбала и жељно је очекивала полуфинала. На почетак нисмо дуго чекали. У првом полуфиналу састале су се екипе ‘ПЛГ’ и ‘Центар’. Стари познаници. Овог пута успешнији су били момци из екипе ‘ПЛГ’ победивши са 3:1.

DSCF6631-rot.JPG

DSCF6633-rot-corr.JPG

DSCF6634_cr.JPG

DSCF6635_cr.jpg

DSCF6636_cr.JPG

DSCF6637_cr-corr.jpg

DSCF6639_cr.JPG

DSCF6640_cr.JPG

DSCF6642-corr.JPG

DSCF6647_cr.jpg


And then came the match that many called the final before the final – ‘Fitness & Gym 300’ against the ‘Joga Bonito’ team! Let's remember, last year these two teams also met in the semi-finals, and ‘Joga Bonito’ made a sensational surprise – they won after a better penalty shootout, and then won the tournament. Is it time for a rematch?

Last year, the match ended with a score of 2-2 in regular time. This year, the game was even tougher, and the extremely motivated team of ‘Fitness & Gym 300’ managed to take a 2-0 lead, after which ‘Joga Bonito’ only managed to ease the defeat with an honorary goal. A match worthy of a final, but the draw can be so cruel sometimes…

А онда је уследила утакмица коју су многи назвали финалом пре финала – ‘Теретана 300’ против екипе ‘Жога бонито’! Сетимо се, прошле године ове две екипе су се такође састале у полуфиналу, и ‘Жога бонито’ направила је сензационално изненађење – победили су после бољег извођења пенала, а затим и освојили турнир. Је ли дошло време за реванш?

Прошле године, утакмица је у регуларном току завршена резултатом 2:2. Ове године играло се још чвршће, а изузетно мотивисана екипа ‘Теретана 300’ успела је да поведе са 2:0, после чега је ‘Жога бонито’ почасним голом успела само да ублажи пораз. Утакмица вредна финала, али жреб је понекад тако суров…

DSCF6648_cr.JPG

DSCF6651_cr.JPG

DSCF6653_cr.JPG

DSCF6654_cr.JPG

DSCF6656_cr.JPG

DSCF6658_cr.jpg
Sports greeting… / Спортски поздрав…


And after a short break for a break and a joint photo of the finalists…

И после краће паузе за предах и заједничку фотографију финалиста…


DSCF6664-finalisti.JPG


…the grand final between the teams ‘Fitness & Gym 300’ and ‘PLG’ started. I said at the beginning quarterfinal text that ‘PLG’ came here with the highest ambitions. Unfortunately for them, in the final game they encountered too strong an opponent…

…кренуло је велико финале између екипа ‘Теретана 300’ и ‘ПЛГ’. Рекао сам на почетку четвртфиналног текста да је ‘ПЛГ’ овде дошао са највишим амбицијама. Нажалост по њих, у финалу су наишли на прејаког противника…

DSCF6673_cr.JPG

DSCF6665_cr.JPG

DSCF6666_cr.JPG

DSCF6667_cr.JPG

DSCF6668_cr.JPG


From the very beginning, ‘Fitness & Gym 300’ seemed like an invincible machine, so the fans celebration could have started already at the end of the first half…

Од самог почетка ‘Теретана 300’ деловала је као непобедива машина, тако да је навијачко славље могло да почне већ на крају првог полувремена…

DSCF6671.JPG

DSCF6675_cr.JPG


In the end, a more than deserved victory – 6-0 and wide smiles in the winning team.

На крају, више него заслужена победа – 6:0 и широки осмеси у победничкој екипи.

DSCF6676_cr.JPG

DSCF6678_cr.JPG

DSCF6679-corr.JPG


In last year's tournament report, I left a prophetic line: “So, when ‘Fitness & Gym 300’ doesn’t even make it to the finals – it means that the end of the World is very, very close.” And look how nuclear Armageddon is knocking on the door. However, now that ‘Fitness & Gym 300’ has won the title again, we can all breathe a sigh of relief – the World was saved at the last moment! 😁

У прошлогодишњем извештају са турнира оставио сам пророчанску реченицу: „Дакле, кад се ‘Теретана 300’ чак не нађе ни у финалу – то значи да је смак света веома, веома близу.“ И погледајте како је нуклеарни Армагедон закуцао на врата. Међутим, сад кад је ‘Теретана 300’ поново освојила титулу, сви можемо да одахнемо – свет је у последњем тренутку спасен! 😁

33 turnir-2024-06-12_101825.JPG


The announcement of the winner and the awarding of the cup was announced by Miloš Jovanović, the junior organizer and captain of the home team “Miloja Đaka”.

Проглашење победника и доделу пехара најавио је млађи организатор и капитен домаће екипе ‘Милоја Ђака’, Милош Јовановић.

DSCF6684-rot-corr.JPG


Dragan Marković, the organizer and good spirit of this tournament, handed over the cup for the best scorer of the tournament to Božidar Spasić, the striker of the winning team ‘Fitness & Gym 300’, for the umpteenth time. Boža is a professional street soccer player with an international career, a miracle of a man – a real cobra on the pitch, only with a pair of legs more!

Драган Марковић, организатор и добри дух овог турнира, уручио је по ко зна који пут пехар за најбољег стрелца турнира Божидару Спасићу, нападачу победничке екипе ‘Теретана 300’. Божа је професионални играч малог фудбала са међународном каријером, чудо од човека – права кобра на терену, само са пар ногу више!

DSCF6686_cr.JPG

DSCF6692_cr.JPG


The great Winning Cup was taken, without much formality, by the youngest members of the winning team!

Велики победнички пехар преузели су, без много формалности, најмлађи чланови победничке екипе!

DSCF6694_cr.JPG

DSCF6701_cr-sampioni.JPG
The winning team in full roster! / Победничка екипа у пуном саставу!

DSCF6703_cr.JPG
Participants of the final with the organizers / Учесници финала са организаторима


Every year it becomes more and more difficult to pack everyone present in one photo. I'll have to get an ultra-wide lens for the next one…

Сваке године постаје све теже упаковати све присутне у једну фотографију. За следећу мораћу да набављам ултрашироки објектив…

DSCF6715_cr.JPG

DSCF6717_cr-full.JPG


And next season, when Staša grows up, her dad will have even more support from the stands!

А следеће сезоне, кад Сташа порасте, тата ће имати још већу подршку са трибина!

DSCF6600.JPG


See you in 2025!Видимо се 2025!

All photos taken with the Fujifilm X-T20 camera with the Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano lens adapted to the Fuji body using Fringer adapter.

Фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20 и објективом Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano адаптираним на Фуџи тело уз помоћ Фринџеровог адаптера.* * *

Related Posts [eng/срп] Повезани текстови


* * *

Tournaments 2024 [eng/срп] Турнири 2024.

Memorial 33rd Street Soccer Tournament 2024 – Qualifications [eng/срп] Меморијални 33. турнир у малом фудбалу 2024 – Квалификације

First Memorial Street Basketball Tournament ‘Ivan Gavrilović – Gavra’ 2024 [eng/срп] Први меморијални баскет турнир ‘Иван Гавриловић – Гавра’ 2024


* * *

Tournaments 2023 [eng/срп] Турнири 2023.

Memorial 32nd Street Soccer Tournament 2023 – Finals [eng/срп] Меморијални 32. турнир у малом фудбалу 2023 – Финале

Memorial 32nd Street Soccer Tournament 2023 – Qualifications [eng/срп] Меморијални 32. турнир у малом фудбалу 2023 – Квалификације


* * *

Tournaments 2022 [eng/срп] Турнири 2022.

Memorial 31st Street Soccer Tournament 2022 – Finals [eng/срп] Меморијални 31. турнир у малом фудбалу 2022 – Финале

Memorial 31st Street Soccer Tournament 2022 [eng/срп] Меморијални 31. турнир у малом фудбалу 2022.

Three-pointer from the Block 2022 (Finals) [eng/срп] Тројка из блока 2022. (Финале)

Three-pointer from the Block 2022 (Qualifications) [eng/срп] Тројка из блока 2022. (Квалификације)


* * *

Tournament 2021 [eng/срп] Турнир 2021.

Memorial 30th Street Soccer Tournament 2021 – Finals [eng/срп] Меморијални 30. турнир у малом фудбалу 2021 – Финале

Memorial Tournament “Heroes from Košare, Buda and Civi” – Fans! [eng/срп] Меморијални турнир „Хероји са Кошара, Буда и Циви“ – навијачи!

Memorial 30th Street Soccer Tournament 2021 [eng/срп] Меморијални 30. турнир у малом фудбалу 2021.

MakeMeSmile – Tennis Season Open! [eng/срп] Измами ми осмех – Отворена тениска сезона!


* * *

Tournament 2020 [eng/срп] Турнир 2020.

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

Traditional Street Soccer Tournament – The Heat [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – врелина

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2020 – Qualifications [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – квалификације

Shadow Hunters Contest Round 123 – Peter Pan at the Street Soccer Tournament!

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2020 – In June! [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – у јуну!

Youth Football (Soccer) Training [eng/срп] Омладински фудбалски тренинг

* * *

Humanitarian Basketball Tournament 2019 [eng/срп] Хуманитарни кошаркашки турнир 2019.

Humanitarian Street Basketball Tournament — For Filip’s Life

Хуманитарни турнир у баскету — За Филипов живот

* * *

Tournament 2019 [eng/срп] Турнир 2019.

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2019 — Video Detail

Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2019 — видео детаљ

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2019 — Fans

Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2019 — навијачи

Day Two — FINALS [eng/срп] Дан други — ФИНАЛЕ

Day Two — Semifinals [eng/срп] Дан други — полуфинала

The Future of Tournament [eng/срп] Будућност турнира

Day One [eng/срп] Дан први

Before the tournament [eng/срп] Пред турнир

HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp


Access Hive through Ecency

Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptosGet Emoji quickly

Sort:  

!BEER


Hey @lighteye, here is a little bit of BEER from @pixresteemer for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.